Search

  • HOME
  • Search
Reviews
Complications
Pathophysiologic Mechanisms and Potential Biomarkers in Diabetic Kidney Disease
Chan-Young Jung, Tae-Hyun Yoo
Diabetes Metab J. 2022;46(2):181-197.   Published online March 24, 2022
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Original Articles
Type 1 Diabetes
2581
Association between Metabolic Syndrome and Microvascular Complications in Chinese Adults with Type 1 Diabetes Mellitus
Qianwen Huang, Daizhi Yang, Hongrong Deng, Hua Liang, Xueying Zheng, Jinhua Yan, Wen Xu, Xiangwen Liu, Bin Yao, Sihui Luo, Jianping Weng
Diabetes Metab J. 2022;46(1):93-103.   Published online August 31, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Basic Research
2557
Sulforaphane Ameliorates Diabetes-Induced Renal Fibrosis through Epigenetic Up-Regulation of BMP-7
Lili Kong, Hongyue Wang, Chenhao Li, Huiyan Cheng, Yan Cui, Li Liu, Ying Zhao
Diabetes Metab J. 2021;45(6):909-920.   Published online June 4, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Complications
2548
Screening Tools Based on Nomogram for Diabetic Kidney Diseases in Chinese Type 2 Diabetes Mellitus Patients
Ganyi Wang, Biyao Wang, Gaoxing Qiao, Hao Lou, Fei Xu, Zhan Chen, Shiwei Chen
Diabetes Metab J. 2021;45(5):708-718.   Published online April 13, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Complications
2536
Associations of Plasma Glucagon Levels with Estimated Glomerular Filtration Rate, Albuminuria and Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
Hua-Xing Huang, Liang-Lan Shen, Hai-Yan Huang, Li-Hua Zhao, Feng Xu, Dong-Mei Zhang, Xiu-Lin Zhang, Tong Chen, Xue-Qin Wang, Yan Xie, Jian-Bin Su
Diabetes Metab J. 2021;45(6):868-879.   Published online March 23, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Complications
2517
Association of Urinary N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase with Cardiovascular Autonomic Neuropathy in Type 1 Diabetes Mellitus without Nephropathy
Min Sun Choi, Ji Eun Jun, Sung Woon Park, Jee Hee Yoo, Jiyeon Ahn, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Kyu Yeon Hur, Moon-Kyu Lee, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(3):349-357.   Published online February 2, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Reviews
Complications
2512
Treatment of Diabetic Kidney Disease: Current and Future
Tomotaka Yamazaki, Imari Mimura, Tetsuhiro Tanaka, Masaomi Nangaku
Diabetes Metab J. 2021;45(1):11-26.   Published online January 22, 2021
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Original Articles
Type 1 Diabetes
1755
Age at Diagnosis and the Risk of Diabetic Nephropathy in Young Patients with Type 1 Diabetes Mellitus
Jong Ha Baek, Woo Je Lee, Byung-Wan Lee, Soo Kyoung Kim, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(1):46-54.   Published online July 10, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Complications
1775
Serum Levels of Adipocyte Fatty Acid-Binding Protein Are Associated with Rapid Renal Function Decline in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Preserved Renal Function
Da Hea Seo, Moonsuk Nam, Mihye Jung, Young Ju Suh, Seong Hee Ahn, Seongbin Hong, So Hun Kim
Diabetes Metab J. 2020;44(6):875-886.   Published online July 10, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Complications
1736
Therapeutic Effects of Fibroblast Growth Factor-21 on Diabetic Nephropathy and the Possible Mechanism in Type 1 Diabetes Mellitus Mice
Wenya Weng, Tingwen Ge, Yi Wang, Lulu He, Tinghao Liu, Wanning Wang, Zongyu Zheng, Lechu Yu, Chi Zhang, Xuemian Lu
Diabetes Metab J. 2020;44(4):566-580.   Published online May 15, 2020
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Basic Research
1737
Inhibition of Ceramide Accumulation in Podocytes by Myriocin Prevents Diabetic Nephropathy
Chang-Yun Woo, Ji Yeon Baek, Ah-Ram Kim, Chung Hwan Hong, Ji Eun Yoon, Hyoun Sik Kim, Hyun Ju Yoo, Tae-Sik Park, Ranjan Kc, Ki-Up Lee, Eun Hee Koh
Diabetes Metab J. 2020;44(4):581-591.   Published online November 4, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    ePubePub    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Complications
Presence of Carotid Plaque Is Associated with Rapid Renal Function Decline in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Normal Renal Function
Da Hea Seo, So Hun Kim, Joon Ho Song, Seongbin Hong, Young Ju Suh, Seong Hee Ahn, Jeong-Taek Woo, Sei Hyun Baik, Yongsoo Park, Kwan Woo Lee, Young Seol Kim, Moonsuk Nam
Diabetes Metab J. 2019;43(6):840-853.   Published online March 12, 2019
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    PDFSupplementary Material
Brief Reports
Complications
Effect of Empagliflozin, a Selective Sodium-Glucose Cotransporter 2 Inhibitor, on Kidney and Peripheral Nerves in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
Kyung Ae Lee, Heung Yong Jin, Na Young Lee, Yu Ji Kim, Tae Sun Park
Diabetes Metab J. 2018;42(4):338-342.   Published online April 25, 2018
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Original Articles
Complications
Risk Factors for the Development and Progression of Diabetic Kidney Disease in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus and Advanced Diabetic Retinopathy
Kyung-Jin Yun, Hye Ji Kim, Mee Kyoung Kim, Hyuk-Sang Kwon, Ki-Hyun Baek, Young Jung Roh, Ki-Ho Song
Diabetes Metab J. 2016;40(6):473-481.   Published online September 20, 2016
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    
Serum Ceruloplasmin Level as a Predictor for the Progression of Diabetic Nephropathy in Korean Men with Type 2 Diabetes Mellitus
Min Jung Lee, Chang Hee Jung, Yu Mi Kang, Jung Eun Jang, Jaechan Leem, Joong-Yeol Park, Woo Je Lee
Diabetes Metab J. 2015;39(3):230-239.   Published online April 22, 2015
Full textFull text    PubreaderPubReader    CrossRef-TDMCrossref - TDM    PDFPDF    

Diabetes &
Metabolism
Journal

Print ISSN: 2233-6079
Online ISSN: 2233-6087ABOUT
BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
101-2104, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea​
Tel: +82-2-714-9064    Fax: +82-2-714-9084    E-mail: diabetes@kams.or.kr                

Copyright © 2022 by Korean Diabetes Association.

Developed in M2PI

Close layer