Search

  • HOME
  • Search
Brief Report
Technology/Devise
Do-It-Yourself Open Artificial Pancreas System in Children and Adolescents with Type 1 Diabetes Mellitus: Real-World Data
Min Sun Choi, Seunghyun Lee, Jiwon Kim, Gyuri Kim, Sung Min Park, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2022;46(1):154-159.   Published online November 23, 2021
Reviews
2602
Current Advances of Artificial Pancreas Systems: A Comprehensive Review of the Clinical Evidence
Sun Joon Moon, Inha Jung, Cheol-Young Park
Diabetes Metab J. 2021;45(6):813-839.   Published online November 22, 2021
Original Articles
Type 1 Diabetes
2581
Association between Metabolic Syndrome and Microvascular Complications in Chinese Adults with Type 1 Diabetes Mellitus
Qianwen Huang, Daizhi Yang, Hongrong Deng, Hua Liang, Xueying Zheng, Jinhua Yan, Wen Xu, Xiangwen Liu, Bin Yao, Sihui Luo, Jianping Weng
Diabetes Metab J. 2022;46(1):93-103.   Published online August 31, 2021
Short Communication
Real-World Analysis of Therapeutic Outcome in Type 1 Diabetes Mellitus at a Tertiary Care Center
Antonia Kietaibl, Michaela Riedl, Latife Bozkurt
Diabetes Metab J. 2022;46(1):149-153.   Published online July 6, 2021
Original Articles
Genetics
2563
The rs2304256 Polymorphism in TYK2 Gene Is Associated with Protection for Type 1 Diabetes Mellitus
Felipe Mateus Pellenz, Cristine Dieter, Guilherme Coutinho Kullmann Duarte, Luís Henrique Canani, Bianca Marmontel de Souza, Daisy Crispim
Diabetes Metab J. 2021;45(6):899-908.   Published online May 24, 2021
Reviews
Type 1 Diabetes
2531
Non-Insulin Antidiabetes Treatment in Type 1 Diabetes Mellitus: A Systematic Review and Meta-Analysis
Xiaoling Cai, Chu Lin, Wenjia Yang, Lin Nie, Linong Ji
Diabetes Metab J. 2021;45(3):312-325.   Published online March 15, 2021
Original Articles
Complications
2517
Association of Urinary N-Acetyl-β-D-Glucosaminidase with Cardiovascular Autonomic Neuropathy in Type 1 Diabetes Mellitus without Nephropathy
Min Sun Choi, Ji Eun Jun, Sung Woon Park, Jee Hee Yoo, Jiyeon Ahn, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Kyu Yeon Hur, Moon-Kyu Lee, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(3):349-357.   Published online February 2, 2021
Type 1 Diabetes
1828
Incidence and Prevalence of Type 1 Diabetes Mellitus among Korean Children and Adolescents between 2007 and 2017: An Epidemiologic Study Based on a National Database
Hyun Wook Chae, Gi Hyeon Seo, Kyungchul Song, Han Saem Choi, Junghwan Suh, Ahreum Kwon, Sangmi Ha, Ho-Seong Kim
Diabetes Metab J. 2020;44(6):866-874.   Published online November 4, 2020
1758
Differential Profile of Plasma Circular RNAs in Type 1 Diabetes Mellitus
Yangyang Li, Ying Zhou, Minghui Zhao, Jing Zou, Yuxiao Zhu, Xuewen Yuan, Qianqi Liu, Hanqing Cai, Cong-Qiu Chu, Yu Liu
Diabetes Metab J. 2020;44(6):854-865.   Published online July 13, 2020
1755
Age at Diagnosis and the Risk of Diabetic Nephropathy in Young Patients with Type 1 Diabetes Mellitus
Jong Ha Baek, Woo Je Lee, Byung-Wan Lee, Soo Kyoung Kim, Gyuri Kim, Sang-Man Jin, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2021;45(1):46-54.   Published online July 10, 2020
Lifestyle
1777
Persistent Anxiety Is Associated with Higher Glycemia Post-Transition to Adult Services in Asian Young Adults with Diabetes
Ling Zhu, Suresh Rama Chandran, Wee Boon Tan, Xiaohui Xin, Su-Yen Goh, Daphne Su-Lyn Gardner
Diabetes Metab J. 2021;45(1):67-76.   Published online June 15, 2020
Complications
1736
Therapeutic Effects of Fibroblast Growth Factor-21 on Diabetic Nephropathy and the Possible Mechanism in Type 1 Diabetes Mellitus Mice
Wenya Weng, Tingwen Ge, Yi Wang, Lulu He, Tinghao Liu, Wanning Wang, Zongyu Zheng, Lechu Yu, Chi Zhang, Xuemian Lu
Diabetes Metab J. 2020;44(4):566-580.   Published online May 15, 2020
Reviews
Clinical Diabetes & Therapeutics
Latent Autoimmune Diabetes in Adults: A Review on Clinical Implications and Management
Silvia Pieralice, Paolo Pozzilli
Diabetes Metab J. 2018;42(6):451-464.   Published online December 17, 2018
Original Articles
Epidemiology
High Proportion of Adult Cases and Prevalence of Metabolic Syndrome in Type 1 Diabetes Mellitus Population in Korea: A Nationwide Study
You-Bin Lee, Kyungdo Han, Bongsung Kim, Sang-Man Jin, Seung-Eun Lee, Ji Eun Jun, Jiyeon Ahn, Gyuri Kim, Jae Hyeon Kim
Diabetes Metab J. 2019;43(1):76-89.   Published online August 22, 2018
Clinical Care/Education
Frequency of Self-Monitoring of Blood Glucose during the School Day Is Associated with the Optimal Glycemic Control among Korean Adolescents with Type 1 Diabetes
Eun Young Joo, Ji-Eun Lee, Hee Sook Kang, Shin Goo Park, Yong Hee Hong, Young-Lim Shin, Min Sohn
Diabetes Metab J. 2018;42(6):480-487.   Published online June 29, 2018

Diabetes &
Metabolism
Journal

Print ISSN: 2233-6079
Online ISSN: 2233-6087ABOUT
BROWSE ARTICLES
FOR CONTRIBUTORS
Editorial Office
101-2104, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea​
Tel: +82-2-714-9064    Fax: +82-2-714-9084    E-mail: diabetes@kams.or.kr                

Copyright © 2022 by Korean Diabetes Association.

Developed in M2PI

Close layer