Bone Mineral Density in Prediabetic Men (Korean Diabetes J 2010;34:294-302)
Chul-Hee Kim (Kim CH)
Korean Diabetes J. 2010;34(6):384-385.   Published online 2010 Dec 31     DOI: https://doi.org/10.4093/kdj.2010.34.6.384
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Trends in Bone Mineral Density, Osteoporosis, and Osteopenia Among U.S. Adults With Prediabetes, 2005–2014
Chi Chen, Qi Chen, Bin’en Nie, Haojie Zhang, Hualing Zhai, Li Zhao, Pu Xia, Yingli Lu, Ningjian Wang
Diabetes Care.2020; 43(5): 1008.     CrossRef