Combination of Probiotics and Salvia miltiorrhiza Polysaccharide Alleviates Hepatic Steatosis via Gut Microbiota Modulation and Insulin Resistance Improvement in High Fat-Induced NAFLD Mice
Wei Wang (Wang W), Ai-Lei Xu (Xu AL), Zheng-Chao Li (Li ZC), Yi Li (Li Y), Shun-Fu Xu (Xu SF), Hua-Chao Sang (Sang HC), Fachao Zhi (Zhi F)
Diabetes Metab J. 2020;44(2):336-348.   Published online 2019 Dec 3     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0042
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Intestinal dysbiosis in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD): focusing on the gut–liver axis
Hui Han, Yi Jiang, Mengyu Wang, Mebratu Melaku, Lei Liu, Yong Zhao, Nadia Everaert, Bao Yi, Hongfu Zhang
Critical Reviews in Food Science and Nutrition.2023; 63(12): 1689.     CrossRef
Epigenetic compounds targeting pharmacological target lysine specific demethylase 1 and its impact on immunotherapy, chemotherapy and radiotherapy for treatment of tumor recurrence and resistance
Clement Agboyibor, Jianshu Dong, Clement Yaw Effah, Emmanuel Kwateng Drokow, Maxwell Ampomah-Wireko, Waqar Pervaiz, Augustina Sangmor, Xinli Ma, Jian Li, Hong-Min Liu, Peng Zhang
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 157: 113934.     CrossRef
Salvia miltiorrhiza polysaccharides alleviate florfenicol-induced inflammation and oxidative stress in chick livers by regulating phagosome signaling pathway
Xiao Wang, Wei Liu, Di Zhang, Yulan Jiao, Qianhui Zhao, Ying Liu, Wanyu Shi, Yongzhan Bao
Ecotoxicology and Environmental Safety.2023; 249: 114428.     CrossRef
Preparation methods, structural characteristics, and biological activity of polysaccharides from Salvia miltiorrhiza: A review
Yuanyuan Li, Xin Zhang, Yining Li, Pei Yang, Zhiyuan Zhang, Hang Wu, Lihao Zhu, Yuhong Liu
Journal of Ethnopharmacology.2023; 305: 116090.     CrossRef
The spleen-strengthening and liver-draining herbal formula treatment of non-alcoholic fatty liver disease by regulation of intestinal flora in clinical trial
Dengcheng Hui, Lu Liu, Nisma Lena Bahaji Azami, Jingru Song, Yanping Huang, Wan Xu, Chao Wu, Dong Xie, Yulang Jiang, Yanqin Bian, Mingyu Sun
Frontiers in Endocrinology.2023;[Epub]     CrossRef
The gut microbiota: A new perspective for tertiary prevention of hepatobiliary and gallbladder diseases
Xiaoyu Huang, Yi Yang, Xueli Li, Xiaoya Zhu, Dan Lin, Yueran Ma, Min Zhou, Xiangyi Cui, Bingyu Zhang, Dongmei Dang, Yuhong Lü, Changwu Yue
Frontiers in Nutrition.2023;[Epub]     CrossRef
Polysaccharides from Ostrea rivularis rebuild the balance of gut microbiota to ameliorate non-alcoholic fatty liver disease in ApoE−/− mice
Lijun Zhu, Mingmei Xiao, Jigang Luo, Shijie Li, Wenting Liu, Jinchuan Wu, Zhuoyue Song
International Journal of Biological Macromolecules.2023; 235: 123853.     CrossRef
Recent developments in Salvia miltiorrhiza polysaccharides: Isolation, purification, structural characteristics and biological activities
Lei Luo, Juan Xue, Zheng Shao, Zhang Zhou, Wenqian Tang, Jinxin Liu, Hongfei Hu, Fan Yang
Frontiers in Pharmacology.2023;[Epub]     CrossRef
In Vitro Probiotic Properties of Bifidobacterium animalis subsp. lactis SF and Its Alleviating Effect on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Huihui Lv, Feiyue Tao, Lingling Peng, Shufang Chen, Zhongyue Ren, Jiahui Chen, Bo Yu, Hua Wei, Cuixiang Wan
Nutrients.2023; 15(6): 1355.     CrossRef
Ginsenoside Rg1 Ameliorates Pancreatic Injuries via the AMPK/mTOR Pathway in vivo and in vitro
Jin Chen, Guoping Zhu, Wenbo Xiao, Xiaosong Huang, Kewu Wang, Yi Zong
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity.2023; Volume 16: 779.     CrossRef
Managing metabolic diseases: The roles and therapeutic prospects of herb-derived polysaccharides
Xinmei Xu, Lijie Wang, Kun Zhang, Yi Zhang, Gang Fan
Biomedicine & Pharmacotherapy.2023; 161: 114538.     CrossRef
Probio-X Relieves Symptoms of Hyperlipidemia by Regulating Patients’ Gut Microbiome, Blood Lipid Metabolism, and Lifestyle Habits
Huan Wang, Cuicui Ma, Yan Li, Lei Zhang, lima A, Chengcong Yang, Feiyan Zhao, Haifeng Han, Dongyang Shang, Fan Yang, Yuying Zhang, Heping Zhang, Zhihong Sun, Ruifang Guo, Yuan Pin Hung
Microbiology Spectrum.2023;[Epub]     CrossRef
Sea cucumber sulfated polysaccharides and Lactobacillus gasseri synergistically ameliorate the overweight induced by altered gut microbiota in mice
Zhengqi Liu, Chunqing Ai, Xinping Lin, Xiaoming Guo, Shuang Song, Beiwei Zhu
Food & Function.2023; 14(9): 4106.     CrossRef
Supplementation of Lactobacillus plantarum ATCC14917 mitigates non-alcoholic fatty liver disease in high-fat-diet-fed rats
Xingjian Wen, Hejing Liu, Xiaoling Luo, Li Lui, Jiuyu Fan, Yajing Xing, Jia Wang, Xingfang Qiao, Na Li, Guixue Wang
Frontiers in Microbiology.2023;[Epub]     CrossRef
Modulatory effects of polysaccharides from plants, marine algae and edible mushrooms on gut microbiota and related health benefits: A review
Henan Zhang, Fuchun Jiang, Jinsong Zhang, Wenhan Wang, Lin Li, Jingkun Yan
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 204: 169.     CrossRef
Hepatoprotective mechanism of Silybum marianum on nonalcoholic fatty liver disease based on network pharmacology and experimental verification
Guoyan Jiang, Chunhong Sun, Xiaodong Wang, Jie Mei, Chen Li, Honghong Zhan, Yixuan Liao, Yongjun Zhu, Jingxin Mao
Bioengineered.2022; 13(3): 5216.     CrossRef
Gut Microbiome in Non-Alcoholic Fatty Liver Disease: From Mechanisms to Therapeutic Role
Haripriya Gupta, Byeong-Hyun Min, Raja Ganesan, Yoseph Asmelash Gebru, Satya Priya Sharma, Eunju Park, Sung-Min Won, Jin-Ju Jeong, Su-Been Lee, Min-Gi Cha, Goo-Hyun Kwon, Min-Kyo Jeong, Ji-Ye Hyun, Jung-A. Eom, Hee-Jin Park, Sang-Jun Yoon, Mi-Ran Choi, Do
Biomedicines.2022; 10(3): 550.     CrossRef
Efficacy and Safety of Probiotics Combined With Traditional Chinese Medicine for Ulcerative Colitis: A Systematic Review and Meta-Analysis
Yu Hu, Zhen Ye, Yingqi She, Linzhen Li, Mingquan Wu, Kaihua Qin, Yuzheng Li, Haiqing He, Zhipeng Hu, Maoyi Yang, Fating Lu, Qiaobo Ye
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Hepatoprotection of Probiotics Against Non-Alcoholic Fatty Liver Disease in vivo: A Systematic Review
Faezah Sabirin, Siong Meng Lim, Chin Fen Neoh, Kalavathy Ramasamy
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Salvia miltiorrhiza Bge. (Danshen) in the Treating Non-alcoholic Fatty Liver Disease Based on the Regulator of Metabolic Targets
Jie Liu, Yun Shi, Daiyin Peng, Lei Wang, Nianjun Yu, Guokai Wang, Weidong Chen
Frontiers in Cardiovascular Medicine.2022;[Epub]     CrossRef
The Regulatory Roles of Polysaccharides and Ferroptosis-Related Phytochemicals in Liver Diseases
Yijing Ren, Siyue Li, Zixuan Song, Qiuping Luo, Yingying Zhang, Hao Wang
Nutrients.2022; 14(11): 2303.     CrossRef
Astaxanthin Alleviates Nonalcoholic Fatty Liver Disease by Regulating the Intestinal Flora and Targeting the AMPK/Nrf2 Signal Axis
Yuhang Li, Juxiong Liu, Bojian Ye, Yueyao Cui, Ruiqi Geng, Shu Liu, Yufei Zhang, Wenjin Guo, Shoupeng Fu
Journal of Agricultural and Food Chemistry.2022; 70(34): 10620.     CrossRef
Application of metabolomics in the diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease and the treatment of traditional Chinese medicine
Mingmei Shao, Yifei Lu, Hongjiao Xiang, Junmin Wang, Guang Ji, Tao Wu
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
The chemistry and efficacy benefits of polysaccharides from Atractylodes macrocephala Koidz
Congying Liu, Shengguang Wang, Zedong Xiang, Tong Xu, Mengyuan He, Qing Xue, Huaying Song, Peng Gao, Zhufeng Cong
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
An Ethnopharmaceutical Study on the Hypolipidemic Formulae in Taiwan Issued by Traditional Chinese Medicine Pharmacies
Min-Han Chi, Jung Chao, Chien-Yu Ko, Shyh-Shyun Huang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Three water soluble polysaccharides with anti-inflammatory activities from Selaginella uncinata (Desv.) Spring
Haochen Hui, Meng Gao, Xuerong Zhao, Lianhong Yin, Lina Xu, Lili Li, Jinyong Peng
International Journal of Biological Macromolecules.2022; 222: 1983.     CrossRef
Research Progress on the Therapeutic Effect of Polysaccharides on Non-Alcoholic Fatty Liver Disease through the Regulation of the Gut–Liver Axis
Xiang Chen, Menghan Liu, Jun Tang, Ning Wang, Yibin Feng, Haotian Ma
International Journal of Molecular Sciences.2022; 23(19): 11710.     CrossRef
Modulation of gut microbiota by glycyrrhizic acid may contribute to its anti-NAFLD effect in rats fed a high-fat diet
Sai Wang, Xin-Yu Li, Hong-Fang Ji, Liang Shen
Life Sciences.2022; 310: 121110.     CrossRef
Structural Alteration of Gut Microbiota During the Amelioration of Chronic Psychological Stress-Aggravated Diabetes-Associated Cognitive Decline by a Traditional Chinese Herbal Formula, ZiBu PiYin Recipe
Wen Zhou, Libin Zhan, Huiying Xu, Lijing Zhang
Journal of Alzheimer's Disease.2022; 90(4): 1465.     CrossRef
Bacillus amyloliquefaciens SC06 in the diet improves egg quality of hens by altering intestinal microbiota and the effect is diminished by antimicrobial peptide
Shujie Xu, Fei Wang, Peng Zou, Xiang Li, Qian Jin, Qi Wang, Baikui Wang, Yuanhao Zhou, Li Tang, Dongyou Yu, Weifen Li
Frontiers in Nutrition.2022;[Epub]     CrossRef
Effect of stigma maydis polysaccharide on the gut microbiota and transcriptome of VPA induced autism model rats
Xiaolei Yang, Jiyuan Li, Yang Zhou, Ning Zhang, Jicheng Liu
Frontiers in Microbiology.2022;[Epub]     CrossRef
Salvia miltiorrhiza extract may exert an anti-obesity effect in rats with high-fat diet-induced obesity by modulating gut microbiome and lipid metabolism
Zi-Li Ai, Xian Zhang, Wei Ge, You-Bao Zhong, Hai-Yan Wang, Zheng-Yun Zuo, Duan-Yong Liu
World Journal of Gastroenterology.2022; 28(43): 6131.     CrossRef
Dysregulated hepatic lipid metabolism and gut microbiota associated with early-stage NAFLD in ASPP2-deficiency mice
Fang Xie, Hang-fei Xu, Jing Zhang, Xiao-ni Liu, Bu-xin Kou, Meng-yin Cai, Jing Wu, Jin-ling Dong, Qing-hua Meng, Yi Wang, Dexi Chen, Yang Zhang
Frontiers in Immunology.2022;[Epub]     CrossRef
Structural elucidation and anti-nonalcoholic fatty liver disease activity of Polygonatum cyrtonema Hua polysaccharide
Wei Liu, Taili Shao, Lei Tian, Zhengrui Ren, Lan Gao, Zhiyan Tang, Zheng Fang, Pingchuan Yuan, Chunyan Liu, Jikun Li, Guodong Wang, Jun Han
Food & Function.2022; 13(24): 12883.     CrossRef
The protective effects of sulforaphane on high-fat diet-induced metabolic associated fatty liver disease in mice via mediating the FXR/LXRα pathway
Shaotong Ma, Xinyi Pang, Shuhua Tian, Jing Sun, Qiaobin Hu, Xiangfei Li, Yingjian Lu
Food & Function.2022; 13(24): 12966.     CrossRef
Suppression of obesity and inflammation by polysaccharide from sporoderm-broken spore of Ganoderma lucidum via gut microbiota regulation
Tingting Sang, Chengjie Guo, Dandan Guo, Jianjun Wu, Yujie Wang, Ying Wang, Jiajun Chen, Chaojie Chen, Kaikai Wu, Kun Na, Kang Li, Liu Fang, Cuiling Guo, Xingya Wang
Carbohydrate Polymers.2021; 256: 117594.     CrossRef
Annual review of LSD1/KDM1A inhibitors in 2020
Dong-Jun Fu, Jun Li, Bin Yu
European Journal of Medicinal Chemistry.2021; 214: 113254.     CrossRef
Diet-Regulating Microbiota and Host Immune System in Liver Disease
Jung A Eom, Goo Hyun Kwon, Na Yeon Kim, Eun Ju Park, Sung Min Won, Jin Ju Jeong, Ganesan Raja, Haripriya Gupta, Yoseph Asmelash Gebru, Satyapriya Sharma, Ye Rin Choi, Hyeong Seop Kim, Sang Jun Yoon, Ji Ye Hyun, Min Kyo Jeong, Hee Jin Park, Byeong Hyun Min
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(12): 6326.     CrossRef
Lactobacillus johnsonii BS15 combined with abdominal massage on intestinal permeability in rats with nonalcoholic fatty liver and cell biofilm repair
Wei Zhang, Huanan Li, Na Zhao, Xiongfei Luo, Siwen Liu, an Bao, Yingying Chen, Haiteng Wang, Junshi Wang, Jingui Wang
Bioengineered.2021; 12(1): 6354.     CrossRef
Effects and Mechanisms of Probiotics, Prebiotics, Synbiotics, and Postbiotics on Metabolic Diseases Targeting Gut Microbiota: A Narrative Review
Hang-Yu Li, Dan-Dan Zhou, Ren-You Gan, Si-Yu Huang, Cai-Ning Zhao, Ao Shang, Xiao-Yu Xu, Hua-Bin Li
Nutrients.2021; 13(9): 3211.     CrossRef
Correlation Analysis of Huayu Tongmai Decoction Intervention and Prognosis Indexes of Patients with Carotid Atherosclerosis
Guangqing Cheng, Xiaoni Yan, Fengmeng Wang, Chao Chen, Muhammad Wasim Khan
Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.2021; 2021: 1.     CrossRef
Targeting the gut microbiota by Asian and Western dietary constituents: a new avenue for diabetes
Abdul Rahman Conteh, Ruixue Huang
Toxicology Research.2020; 9(4): 569.     CrossRef
MiR-455 targeting SOCS3 improve liver lipid disorders in diabetic mice
Shu Fang, Jie Feng, Hongbin Zhang, Ping Li, Yudan Zhang, Yanmei Zeng, Yingying Cai, Xiaochun Lin, Yaoming Xue, Meiping Guan
Adipocyte.2020; 9(1): 179.     CrossRef
Chinese Medicinal Herbs Targeting the Gut–Liver Axis and Adipose Tissue–Liver Axis for Non-Alcoholic Fatty Liver Disease Treatments: The Ancient Wisdom and Modern Science
Shuwei Zhang, Yui-Tung Wong, Ka-Yu Tang, Hiu-Yee Kwan, Tao Su
Frontiers in Endocrinology.2020;[Epub]     CrossRef
Probiyotiklerin Kolon Mikrobiyotasına Etkileri: Güncel Çalışmalar
Çağlar GÖKIRMAKLI, Zeynep SEYDİM
Journal of Biotechnology and Strategic Health Research.2020; 4(3): 212.     CrossRef