Glutamic Acid Decarboxylase Autoantibody Detection by Electrochemiluminescence Assay Identifies Latent Autoimmune Diabetes in Adults with Poor Islet Function
Yuxiao Zhu (Zhu Y), Li Qian (Qian L), Qing Liu (Liu Q), Jing Zou (Zou J), Ying Zhou (Zhou Y), Tao Yang (Yang T), Gan Huang (Huang G), Zhiguang Zhou (Zhou Z), Yu Liu (Liu Y)
Diabetes Metab J. 2020;44(2):260-266.   Published online 2019 Nov 12     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0007
Citations to this article as recorded by Crossref logo
2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2022
Diabetes Care.2022; 45(Supplement): S17.     CrossRef
Screening Strategy for Islet Autoantibodies in Diabetes Patients of Different Ages
Xixi Nan, Xia Li, Yufei Xiang, Xiang Yan, Houde Zhou, Xiaohan Tang, Jin Cheng, Xiaohong Niu, Jing Liu, Qiuhe Ji, Linong Ji, Gan Huang, Zhiguang Zhou
Diabetes Technology & Therapeutics.2022; 24(3): 212.     CrossRef
Atypical Diabetes and Management Considerations
Shivajirao Prakash Patil
Primary Care: Clinics in Office Practice.2022; 49(2): 225.     CrossRef
Latent autoimmune diabetes in adults: a focus on β-cell protection and therapy
Wenfeng Yin, Shuoming Luo, Zilin Xiao, Ziwei Zhang, Bingwen Liu, Zhiguang Zhou
Frontiers in Endocrinology.2022;[Epub]     CrossRef
2. Classification and Diagnosis of Diabetes: Standards of Medical Care in Diabetes—2021
Diabetes Care.2021; 44(Supplement): S15.     CrossRef
High-Affinity ZnT8 Autoantibodies by Electrochemiluminescence Assay Improve Risk Prediction for Type 1 Diabetes
Xiaofan Jia, Ling He, Dongmei Miao, Kathleen Waugh, Cristy Geno Rasmussen, Fran Dong, Andrea K Steck, Marian Rewers, Liping Yu
The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.2021;[Epub]     CrossRef
Lada or Type 2 Diabetes Mellitus - A Challenging Diagnosis in Clinical Approach
Lucia Mihaela Custură, Oana Deteşan, Raluca Maria Tilinca, Reka Annamaria Schmiedt, Brigitta Irén Bacso, Mariana Cornelia Tilinca
Acta Medica Transilvanica.2021; 26(3): 55.     CrossRef
A fluorescence enhancement assay for measurement of glutamate decarboxylase activity
Messripour Manoochehr, Mesripour Azadeh
Open Journal of Analytical and Bioanalytical Chemistry.2020; : 007.     CrossRef