Gemigliptin Attenuates Renal Fibrosis Through Down-Regulation of the NLRP3 Inflammasome
Jung Beom Seo (Seo JB), Yeon-Kyung Choi (Choi YK), Hye-In Woo (Woo HI), Yun-A Jung (Jung YA), Sungwoo Lee (Lee S), Seunghyeong Lee (Lee S), Mihyang Park (Park M), In-Kyu Lee (Lee IK), Gwon-Soo Jung (Jung GS), Keun-Gyu Park (Park KG)
Diabetes Metab J. 2019;43(6):830-839.   Published online 2019 Mar 5     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2018.0181
Citations to this article as recorded by Crossref logo
HIF1α-BNIP3-mediated mitophagy protects against renal fibrosis by decreasing ROS and inhibiting activation of the NLRP3 inflammasome
Jialin Li, Qisheng Lin, Xinghua Shao, Shu Li, Xuying Zhu, Jingkui Wu, Shan Mou, Leyi Gu, Qin Wang, Minfang Zhang, Kaiqi Zhang, Jiayue Lu, Zhaohui Ni
Cell Death & Disease.2023;[Epub]     CrossRef
Gut microbiota dysbiosis promotes age-related atrial fibrillation by lipopolysaccharide and glucose-induced activation of NLRP3-inflammasome
Yun Zhang, Song Zhang, Bolin Li, Yingchun Luo, Yongtai Gong, Xuexin Jin, Jiawei Zhang, Yun Zhou, Xiaozhen Zhuo, Zixi Wang, Xinbo Zhao, Xuejie Han, Yunlong Gao, Hui Yu, Desen Liang, Shiqi Zhao, Danghui Sun, Dingyu Wang, Wei Xu, Guangjin Qu, Wanlan Bo, Dan
Cardiovascular Research.2022; 118(3): 785.     CrossRef
The NLRP3 inflammasome in fibrosis and aging: The known unknowns
Yanqing Liu, Xuezeng Xu, Wangrui Lei, Yuxuan Hou, Yan Zhang, Ran Tang, Zhi Yang, Ye Tian, Yanli Zhu, Changyu Wang, Chao Deng, Shaofei Zhang, Yang Yang
Ageing Research Reviews.2022; 79: 101638.     CrossRef
Research progress of endothelial‐mesenchymal transition in diabetic kidney disease
Ying Chen, Hang Zou, Hongwei Lu, Hong Xiang, Shuhua Chen
Journal of Cellular and Molecular Medicine.2022; 26(12): 3313.     CrossRef
Exploring the mechanism of Shendi Bushen capsule in anti-renal fibrosis using metabolomics theory and network analysis
Tianwei Meng, Hong Chang, Hongyu Meng
Molecular Omics.2022; 18(9): 873.     CrossRef
Gemigliptin suppresses salivary dysfunction in streptozotocin-induced diabetic rats
Wan Seok Kang, Woo Kwon Jung, Su-Bin Park, Hyung Rae Kim, Junghyun Kim
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 137: 111297.     CrossRef
Long‐Term Dipeptidyl Peptidase 4 Inhibition Worsens Hypertension and Renal and Cardiac Abnormalities in Obese Spontaneously Hypertensive Heart Failure Rats
Edwin K. Jackson, Zaichuan Mi, Delbert G. Gillespie, Dongmei Cheng, Stevan P. Tofovic
Journal of the American Heart Association.2021;[Epub]     CrossRef
Disulfiram inhibits inflammation and fibrosis in a rat unilateral ureteral obstruction model by inhibiting gasdermin D cleavage and pyroptosis
Yu Zhang, Ruicheng Zhang, Xiaohu Han
Inflammation Research.2021; 70(5): 543.     CrossRef
Inflammasome as an Effective Platform for Fibrosis Therapy
Ting-Ting Chen, Feng Xiao, Nan Li, Shan Shan, Meng Qi, Zi-Ying Wang, Sheng-Nan Zhang, Wei Wei, Wu-Yi Sun
Journal of Inflammation Research.2021; Volume 14: 1575.     CrossRef
Targeting Dermal Fibroblast Subtypes in Antifibrotic Therapy: Surface Marker as a Cellular Identity or a Functional Entity?
Xin Huang, Yimin Khoong, Chengyao Han, Dai Su, Hao Ma, Shuchen Gu, Qingfeng Li, Tao Zan
Frontiers in Physiology.2021;[Epub]     CrossRef
Linagliptin Protects against Endotoxin-Induced Acute Kidney Injury in Rats by Decreasing Inflammatory Cytokines and Reactive Oxygen Species
Tsung-Jui Wu, Yi-Jen Hsieh, Chia-Wen Lu, Chung-Jen Lee, Bang-Gee Hsu
International Journal of Molecular Sciences.2021; 22(20): 11190.     CrossRef
Psidium guajava Flavonoids Prevent NLRP3 Inflammasome Activation and Alleviate the Pancreatic Fibrosis in a Chronic Pancreatitis Mouse Model
Guixian Zhang, Liming Tang, Hongbin Liu, Dawei Liu, Manxue Wang, Jun Cai, Weijun Liu, Wei Nie, Yi Zhang, Xiaomeng Yu
The American Journal of Chinese Medicine.2021; 49(08): 2001.     CrossRef
Effect and Regulation of the NLRP3 Inflammasome During Renal Fibrosis
Hong Zhang, Zhengchao Wang
Frontiers in Cell and Developmental Biology.2020;[Epub]     CrossRef
Zhen-Wu-Tang Protects IgA Nephropathy in Rats by Regulating Exosomes to Inhibit NF-κB/NLRP3 Pathway
Honglian Li, Ruirui Lu, Yu Pang, Jicheng Li, Yiwen Cao, Hongxin Fu, Guoxing Fang, Qiuhe Chen, Bihao Liu, Junbiao Wu, Yuan Zhou, Jiuyao Zhou
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
Protective effect of exogenous hydrogen sulfide on diaphragm muscle fibrosis in streptozotocin-induced diabetic rats
Rui Yang, Qiang Jia, Yan Li, Shomaila Mehmood
Experimental Biology and Medicine.2020; 245(14): 1280.     CrossRef