Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease and Mortality: A Population-Based Cohort Study
Kyung-Soo Kim, Sangmo Hong, Hong-Yup Ahn, Cheol-Young Park
Diabetes Metab J. 2023;47(2):220-231.   Published online 2023 Jan 12     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2021.0327
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Trends in prevalence and all-cause mortality of metabolic dysfunction-associated fatty liver disease among adults in the past three decades: Results from the NHANES study
Zhi-Qin Xie, Hong-Xia Li, Bing-Kun Wang, Zhao-Ming Yang, Zi-Yu Zhang, Wen-Liang Tan, Wen-Xin Li, Qing-Bin Wang, Lei Yang, Hong-Kai Zhuang, Chen-Wei Tang, Chang-Zhen Shang, Ya-Jin Chen
European Journal of Internal Medicine.2023; 110: 62.     CrossRef
Comparing the Mortality Risk between Metabolic Dysfunction-Associated Fatty Liver Disease and Non-Alcoholic Fatty Liver Disease
Han Na Jung, Chang Hee Jung
Diabetes & Metabolism Journal.2023; 47(2): 198.     CrossRef