Sulforaphane Ameliorates Diabetes-Induced Renal Fibrosis through Epigenetic Up-Regulation of BMP-7
Lili Kong, Hongyue Wang, Chenhao Li, Huiyan Cheng, Yan Cui, Li Liu, Ying Zhao
Diabetes Metab J. 2021;45(6):909-920.   Published online 2021 Jun 4     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2020.0168
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Beneficial role of broccoli and its active ingredient, sulforaphane in the treatment of diabetes
Aminu Mohammed, Hafsat Abdullahi Mohammed
Phytomedicine Plus.2023; 3(2): 100431.     CrossRef
The Role of Histone Modifications in the Pathogenesis of Diabetic Kidney Disease
Christodoula Kourtidou, Konstantinos Tziomalos
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(6): 6007.     CrossRef
Insights into the Molecular Mechanisms of NRF2 in Kidney Injury and Diseases
Da-Wei Lin, Yung-Chien Hsu, Cheng-Chih Chang, Ching-Chuan Hsieh, Chun-Liang Lin
International Journal of Molecular Sciences.2023; 24(7): 6053.     CrossRef
Beneficial Effects of Sulforaphane on Diabetes and Its Complications via Both Nrf2-Dependent and Independent Mechanisms
Minhyuk Kim, Joo Young Lee
Food Supplements and Biomaterials for Health.2023;[Epub]     CrossRef
Sulforaphane exhibits potent renoprotective effects in preclinical models of kidney diseases: A systematic review and meta-analysis
Elisa B. Monteiro, Matheus Ajackson, Milena B. Stockler-Pinto, Fitsum Guebre-Egziabher, Julio B. Daleprane, Christophe O. Soulage
Life Sciences.2023; 322: 121664.     CrossRef
Integrated single-cell RNA-seq analysis revealed podocyte injury through activation of the BMP7/AMPK/mTOR mediated autophagy pathway
Hongzhou Lin, Huihui Chen, Rengcheng Qian, Guoqi Tang, Yinjuan Ding, Yalan Jiang, Congde Chen, Dexuan Wang, Maoping Chu, Xiaoling Guo
Chemico-Biological Interactions.2023; : 110559.     CrossRef
The HDAC2/SP1/miR-205 feedback loop contributes to tubular epithelial cell extracellular matrix production in diabetic kidney disease
Zongji Zheng, Shuting Zhang, Jiaqi Chen, Meina Zou, Yanlin Yang, Wen Lu, Shijing Ren, Xiangyu Wang, Wenhui Dong, Zikun Zhang, Ling Wang, Meiping Guan, Gladys L.Y. Cheing, Yaoming Xue, Yijie Jia
Clinical Science.2022; 136(3): 223.     CrossRef
BMP-7 Upregulates Id2 Through the MAPK Signaling Pathway to Improve Diabetic Tubulointerstitial Fibrosis and the Intervention of Oxymatrine
Yawen Xiao, Dan Liang, Zhiyang Li, Zhaowei Feng, Zhiping Yuan, Fan Zhang, Yuanyuan Wang, Yuxia Zhou, Mingjun Shi, Lingling Liu, Ying Xiao, Bing Guo
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
HDAC1 Promotes Myocardial Fibrosis in Diabetic Cardiomyopathy by Inhibiting BMP-7 Transcription Through Histone Deacetylation
Chun Ouyang, Lei Huang, Xiaoqiang Ye, Mingming Ren, Zhen Han
Experimental and Clinical Endocrinology & Diabetes.2022; 130(10): 660.     CrossRef
Class IIa histone deacetylase inhibition ameliorates acute kidney injury by suppressing renal tubular cell apoptosis and enhancing autophagy and proliferation
Jialu Li, Chao Yu, Fengchen Shen, Binbin Cui, Na Liu, Shougang Zhuang
Frontiers in Pharmacology.2022;[Epub]     CrossRef
Molecular mechanisms of histone deacetylases and inhibitors in renal fibrosis progression
Jiayu Wang, Jiaxing Li, Xin Zhang, Min Zhang, Xiaopeng Hu, Hang Yin
Frontiers in Molecular Biosciences.2022;[Epub]     CrossRef
The improvement of sulforaphane in type 2 diabetes mellitus (T2DM) and related complications: A review
Mengjiao Wang, Min Chen, Rui Guo, Yangyang Ding, Haihui Zhang, Yuanqing He
Trends in Food Science & Technology.2022; 129: 397.     CrossRef
Defining therapeutic targets for renal fibrosis: Exploiting the biology of pathogenesis
Hao Yan, Jiangxin Xu, Zhifei Xu, Bo Yang, Peihua Luo, Qiaojun He
Biomedicine & Pharmacotherapy.2021; 143: 112115.     CrossRef