Effect of Granulocyte Colony-Stimulating Factor on the Peripheral Nerves in Streptozotocin-Induced Diabetic Rat
Kyung Ae Lee (Lee KA), Kyung Taek Park (Park KT), Hea Min Yu (Yu HM), Heung Yong Jin (Jin HY), Hong Sun Baek (Baek HS), Tae Sun Park (Park TS)
Diabetes Metab J. 2013;37(4):286-290.   Published online 2013 Aug 14     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2013.37.4.286
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Colony stimulating factors in the nervous system
Violeta Chitu, Fabrizio Biundo, E. Richard Stanley
Seminars in Immunology.2021; 54: 101511.     CrossRef
Non-glucose risk factors in the pathogenesis of diabetic peripheral neuropathy
Kyung Ae Lee, Tae Sun Park, Heung Yong Jin
Endocrine.2020; 70(3): 465.     CrossRef
Two to Tango: Dialogue between Adaptive and Innate Immunity in Type 1 Diabetes
Lin Sun, Shugang Xi, Guangyu He, Zhuo Li, Xiaokun Gang, Chenglin Sun, Weiying Guo, Guixia Wang
Journal of Diabetes Research.2020; 2020: 1.     CrossRef
Transplantation of human mobilized mononuclear cells improved diabetic neuropathy
Se Hee Min, Jung Hee Kim, Yu Mi Kang, Seung Hak Lee, Byung-Mo Oh, Kyou-Sup Han, Meihua Zhang, Hoe Suk Kim, Woo Kyung Moon, Hakmo Lee, Kyong Soo Park, Hye Seung Jung
Journal of Endocrinology.2018; 239(3): 277.     CrossRef
Granulocyte-colony stimulating factor as a treatment for diabetic neuropathy in rat
Kyung-Soo Kim, Yi-Sun Song, Jiyong Jin, Jun-Ho Joe, Byung-Im So, Jun-Young Park, Cheng-Hu Fang, Mi Jung Kim, Youl-Hee Cho, Sejin Hwang, Young-Suck Ro, Hyuck Kim, You-Hern Ahn, Hak-Joon Sung, Jung-Joon Sung, Sung-Hye Park, Stuart A. Lipton
Molecular and Cellular Endocrinology.2015; 414: 64.     CrossRef