Relationships between Islet-Specific Autoantibody Titers and the Clinical Characteristics of Patients with Diabetes Mellitus
Yiqian Zhang (Zhang Y), Tong Yin (Yin T), Xinlei Wang (Wang X), Rongping Zhang (Zhang R), Jie Yuan (Yuan J), Yi Sun (Sun Y), Jing Zong (Zong J), Shiwei Cui (Cui S), Yunjuan Gu (Gu Y)
Diabetes Metab J. 2021;45(3):404-416.   Published online 2020 Jul 21     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0239
Citations to this article as recorded by Crossref logo
MiRNA-27a mediates insulin resistance in 3T3-L1 cells through the PPARĪ³
Yangming Zhuang, Ming Li
Molecular and Cellular Biochemistry.2022; 477(4): 1107.     CrossRef