MondoA Is Required for Normal Myogenesis and Regulation of the Skeletal Muscle Glycogen Content in Mice
Hui Ran (Ran H), Yao Lu (Lu Y), Qi Zhang (Zhang Q), Qiuyue Hu (Hu Q), Junmei Zhao (Zhao J), Kai Wang (Wang K), Xuemei Tong (Tong X), Qing Su (Su Q)
Diabetes Metab J. 2021;45(3):439-451.   Published online 2020 May 18     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0212
Citations to this article as recorded by Crossref logo
The Role of Mondo Family Transcription Factors in Nutrient-Sensing and Obesity
Huiyi Ke, Yu Luan, Siming Wu, Yemin Zhu, Xuemei Tong
Frontiers in Endocrinology.2021;[Epub]     CrossRef