Differential Profile of Plasma Circular RNAs in Type 1 Diabetes Mellitus
Yangyang Li (Li Y), Ying Zhou (Zhou Y), Minghui Zhao (Zhao M), Jing Zou (Zou J), Yuxiao Zhu (Zhu Y), Xuewen Yuan (Yuan X), Qianqi Liu (Liu Q), Hanqing Cai (Cai H), Cong-Qiu Chu (Chu CQ), Yu Liu (Liu Y)
Diabetes Metab J. 2020;44(6):854-865.   Published online 2020 Jul 13     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2019.0151
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Emerging roles of circular RNAs in systemic lupus erythematosus
Xin Wang, Rui Ma, Weimin Shi, Zhouwei Wu, Yuling Shi
Molecular Therapy - Nucleic Acids.2021; 24: 212.     CrossRef
Understanding Competitive Endogenous RNA Network Mechanism in Type 1 Diabetes Mellitus Using Computational and Bioinformatics Approaches
Xuanzi Yi, Xu Cheng
Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy.2021; Volume 14: 3865.     CrossRef