Correlations between Glucagon Stimulated C-peptide Levels and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Patients
Hye-Jin Yoon (Yoon HJ), Youn-Zoo Cho (Cho YZ), Ji-young Kim (Kim Jy), Byung-Joon Kim (Kim BJ), Keun-Young Park (Park KY), Gwan-Pyo Koh (Koh GP), Dae-Ho Lee (Lee DH), Dong-Mee Lim (Lim DM)
Diabetes Metab J. 2012;36(5):379-387.   Published online 2012 Oct 18     DOI: https://doi.org/10.4093/dmj.2012.36.5.379
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Dysregulation of miR-374a is involved in the progression of diabetic retinopathy and regulates the proliferation and migration of retinal microvascular endothelial cells
Zhanhong Wang, Xiao Zhang, Yanjun Wang, Dailing Xiao
Clinical and Experimental Optometry.2021; : 1.     CrossRef
Association of C-peptide with diabetic vascular complications in type 2 diabetes
Y. Wang, H. Wan, Y. Chen, F. Xia, W. Zhang, C. Wang, S. Fang, K. Zhang, Q. Li, N. Wang, Y. Lu
Diabetes & Metabolism.2020; 46(1): 33.     CrossRef
Variations in glucose/C-peptide ratio in patients with type 2 diabetes associated with renal function
John A. D'Elia, Christopher Mulla, Jiankang Liu, Larry A. Weinrauch
Diabetes Research and Clinical Practice.2019; 150: 1.     CrossRef
The pharmacokinetics of porcine C‐peptide after intraperitoneal injection
Naho Iizuka, Masuhiro Nishimura, Yasutaka Fujita, Osamu Sawamoto, Shinichi Matsumoto
Xenotransplantation.2019;[Epub]     CrossRef
Association of KCNJ11(RS5219) gene polymorphism with biochemical markers of glycemic status and insulin resistance in gestational diabetes mellitus
Lenin M, Ramesh Ramasamy, Sweta Kulkarani, Seetesh Ghose, Srinivasan A.R.S., Sathish Babu M
Meta Gene.2018; 16: 134.     CrossRef
Glucagon secretion is increased in patients with Type 2 diabetic nephropathy
Xiaoyu Wang, Juhong Yang, Baocheng Chang, Chunyan Shan, Yanguang Xu, Miaoyan Zheng, Ying Wang, Huizhu Ren, Liming Chen
Journal of Diabetes and its Complications.2016; 30(3): 488.     CrossRef
Relationship between serum C-peptide level and diabetic retinopathy according to estimated glomerular filtration rate in patients with type 2 diabetes
Jin Ook Chung, Dong Hyeok Cho, Dong Jin Chung, Min Young Chung
Journal of Diabetes and its Complications.2015; 29(3): 350.     CrossRef
Independent association between serum C-peptide levels and fat mass-to-lean mass ratio in the aging process
Ying Li, Lian Shun Zheng, Yue Li, Duo Duo Zhao, Lu Meng
Geriatrics & Gerontology International.2015; 15(7): 918.     CrossRef
Relationship Between β-Cell Function, Metabolic Control, and Microvascular Complications in Type 2 Diabetes Mellitus
Lihua Zhao, Jing Ma, Shaoxin Wang, Yun Xie
Diabetes Technology & Therapeutics.2015; 17(1): 29.     CrossRef
Association of fasting insulin and C peptide with diabetic retinopathy in Latinos with type 2 diabetes
Jane Z Kuo, Xiuqing Guo, Ronald Klein, Barbara E Klein, Robert N Weinreb, Pauline Genter, Fone-Ching Hsiao, Mark O Goodarzi, Jerome I Rotter, Yii-Der Ida Chen, Eli Ipp
BMJ Open Diabetes Research & Care.2014; 2(1): e000027.     CrossRef
Association between physical activity and serum C-peptide levels among the elderly
Ying Li, Lu Meng, QianQian Miao, Yasuto Sato
Geriatrics & Gerontology International.2014; 14(3): 647.     CrossRef
Age at Diagnosis and C-Peptide Level Are Associated with Diabetic Retinopathy in Chinese
Xiaoling Cai, Xueyao Han, Simin Zhang, Yingying Luo, Yingli Chen, Linong Ji, Alfred S. Lewin
PLoS ONE.2014; 9(3): e91174.     CrossRef
Prevalence and risk factors for diabetic retinopathy in Asian Indians with young onset Type 1 and Type 2 Diabetes
Ramachandran Rajalakshmi, Anandakumar Amutha, Harish Ranjani, Mohammed K. Ali, Ranjit Unnikrishnan, Ranjit Mohan Anjana, K.M. Venkat Narayan, Viswanathan Mohan
Journal of Diabetes and its Complications.2014; 28(3): 291.     CrossRef
Prediction of response to GLP-1 receptor agonist therapy in Japanese patients with type 2 diabetes
Kenjiro Imai, Tetsuro Tsujimoto, Atsushi Goto, Maki Goto, Miyako Kishimoto, Ritsuko Yamamoto-Honda, Hiroshi Noto, Hiroshi Kajio, Mitsuhiko Noda
Diabetology & Metabolic Syndrome.2014;[Epub]     CrossRef
The Association between the Serum C-Peptide Level and Bone Mineral Density
Ying Li, Hua Liu, Yasuto Sato, Bin He
PLoS ONE.2013; 8(12): e83107.     CrossRef
C-Peptide and Its Career from Innocent Bystander to Active Player in Diabetic Atherogenesis
Corinna Lebherz, Nikolaus Marx
Current Atherosclerosis Reports.2013;[Epub]     CrossRef
C-Peptide and Vascular Complications in Type 2 Diabetic Subjects
Seok Man Son
Diabetes & Metabolism Journal.2012; 36(5): 345.     CrossRef